2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΚΗ

Ηράκλειο: 16-03-2015Αριθμός Πρωτ:  471 15PROC002649361 2015-03-18

Θέμα:  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΚΗ

 

Προς κάθε ενδιαφερόμενο

Αξιότιμοι  κυρία / κύριε,

Σας παρακαλούμε να μας αποστείλετε οικονομική προσφορά  για την ¨ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΚΗ¨ όπως παρουσιάζεται στα επισυναπτόμενο έντυπο της παρούσας πρόσκλησης ενδιαφέροντος, το αργότερο μέχρι  την Τρίτη 24 Μαρτίου 2015 ώρα 13:00 (αποσφράγιση προσφορών στις 14:00) στην γραμματεία διοίκησης της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ, (Σπύρου Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο, Περιοχή Λίντο, 2810 264566).

Στον κυρίως φάκελο και με την ένδειξη ¨ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΚΗ ¨  μαζί μετά δικαιολογητικά  θα πρέπει να  συμπεριλαμβάνεται,  υπεύθυνη δήλωση του  αρθ. Ν 1553/86 και να δηλώνει ότι είναι ενήμερος για τις τεχνικές προδιαγραφές, ενδεικτικό προϋπολογισμό της προμήθειας και συμφωνεί με τους όρους της μελέτης.

Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να είναι πρωτότυπη, σφραγισμένη και υπογεγραμμένη μέσα σε κλειστό φάκελό (εντός του κυρίως φακέλου), στο εξωτερικό του οποίου θα αναγράφεται ο τίτλος του έργου  προμήθειας και το όνομα του αναδόχου, με την σφραγίδα του καταστήματος.

Σας ευχαριστούμε πολύ για τις ενέργειες σας και θα είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,

 

Κωνσταντίνος Βαρδαβάς

Πρόεδρος ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ

 

ΠροεπισκόπησηΣυνημμένοΜέγεθος
2. 2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΔΑΚΗ.pdf261.86 KB