2014 ΤΕΛΙΚΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

Ηράκλειο:  30-12-2014, Αριθμός Πρωτ: 1765

Θέμα:    ΕΛΕΓΧΟΣ  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ  ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΚΗ

Προς κάθε ενδιαφερόμενο

Αξιότιμοι  κυρία / κύριε,

Σας παρακαλούμε να μας αποστείλετε οικονομική προσφορά  για την υπηρεσία  ¨ΕΛΕΓΧΟΣ  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΚΗ¨ όπως παρουσιάζεται στα επισυναπτόμενα έντυπα της παρούσας πρόσκλησης ενδιαφέροντος, το αργότερο  μέχρι Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2015  ώρα 13:00 (άνοιγμα προσφορών 14:00) στην γραμματεία διοίκησης της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ, (Σπύρου Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο, Περιοχή Λίντο, 2810 264566).   

Στον κυρίως φάκελο και με την ένδειξη  υπηρεσία  ¨ΕΛΕΓΧΟΣ  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΚΗ¨,  μαζί μετά δικαιολογητικά  θα πρέπει να  συμπεριλαμβάνεται,  υπεύθυνη δήλωση του  αρθ. Ν 1553/86 και να δηλώνει ότι είναι ενήμερος για τις τεχνικές προδιαγραφές, ενδεικτικό προϋπολογισμό της προμήθειας και συμφωνεί με τους όρους της μελέτης.

Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να είναι πρωτότυπη, σφραγισμένη και υπογεγραμμένη μέσα σε κλειστό φάκελό (εντός του κυρίως φακέλου), στο εξωτερικό του οποίου θα αναγράφεται ο τίτλος του έργου  προμήθειας και το όνομα του αναδόχου, με την σφραγίδα του καταστήματος.

Σας ευχαριστούμε πολύ για τις ενέργειες σας και θα είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,

Κωνσταντίνος Βαρδαβάς

 Πρόεδρος ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ