ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ

Αρ.πρωτ. 1164/12.08.2014,  ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ:  50

 

==============================

(Απόσπασμα από το πρακτικό αριθμός:  12)

=====================================

Στο Ηράκλειο σήμερα 12 Αυγούστου 2014  ημέρα  Τρίτη και ώρα  15.00, συνήλθαν,  στα γραφεία της εταιρίας, με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ», ύστερα από την υπ.  αριθμ. πρωτ: 1147/06.08.2014 πρόσκληση της αντιπροέδρου κας Τυλιανάκη Ευαγγελίας, οι κατωτέρω που αποτελούν το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής:

  1. Γιάννης  Δροσίτης,                           Πρόεδρος
  2. Ευαγγελία Τυλιανάκη,                     Αντιπρόεδρος
  3. Παντελάκης Αντώνης                      Μέλος
  4. Παπαδάκη Σκουραδάκη Φανή       Μέλος
  5. Σεβδαλής Γεώργιος                         Μέλος
  6. Κοκολάκη Στυλιανή                                    Μέλος
  7. Δολαψάκης Κωνσταντίνος              Μέλος

Απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα με την με αρ. πρωτ. 1147/06.08.2014, πρόσκληση της αντιπροέδρου, οι κ.κ.  Κοκοτσάκης Βασίλειος και κ. Τσιράκος Δημήτριος, τακτικά μέλη του Δ.Σ. της ΑΑΗ – ΑΕ ΟΤΑ.

 

Διαπιστωθείσης της απαρτίας σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό το Διοικητικό Συμβούλιο προχωρεί στη συζήτηση του θέματος.

 

Θέμα 1o:  «Επικύρωση  πρακτικών κριτικής επιτροπής αρχικτεκτονικού διαγωνισμού».

Εισηγούμενη το θέμα η αντιπρόεδρος Ευαγγελία Τυλιανάκη γνωστοποίησε στα μέλη του Δ.Σ. τα Πρακτικά της Επιτροπής Κρίσεως του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών «Γενικό Σχέδιο για την αξιοποίηση ακινήτου του Παγκρητίου Σταδίου Δήμου Ηρακλείου που βρίσκεται στο δυτικό παραλιακό μέτωπο της πόλης του Ηρακλείου», και παρακάλεσε για την επικύρωσή τους όπως ορίζεται από  το άρθρο 22 της σχετικής προκήρυξης.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση τέλος της οποίας η αντιπρόεδρος παρακάλεσε για τη λήψη της σχετικής απόφασης.

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Αφού έλαβε υπόψη:

Α)  Την 824/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου περί αξιοποίησης ακινήτου του Παγκρητίου Σταδίου και πορκήρυξη Πανελλήνιου Αρχιτεκτονικού διαγωνισμού

Β)  Την υπ αριθμ. 53/2013 απόφαση της ΑΑΗ – ΑΕ ΟΤΑ περί αξιοποίησης του περιβάλλοντα χώρου του Παγκρητίου σταδίου

Γ)  Την υπ.αρ. 12/2014 απόφαση της ΑΑΗ – ΑΕ ΟΤΑ περί έγκριση όρων προκήρυξης του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών

Δ)  Την με αρ. πρωτ.:  519/19.03.2014 προκήρυξη του αρχικτονικού διαγωνισμού ιδεών.

Ε)  Την υπ.αρ. 28/2014 απόφαση της ΑΑΗ – ΑΕ ΟΤΑ περί παράτασης υποβολής συμμετοχών .

Στ)  Την υπ.αρ. 39/2014  απόφαση της ΑΑΗ – ΑΕ ΟΤΑ περί συγκρότησης της Κριτικής Επιτροπής του αρχιτεκτονικού διαγωνισµού ιδεών.

Ζ)  Την υπ.αρ. 28/2014 απόφαση της ΑΑΗ – ΑΕ ΟΤΑ  περί µετάθεσης της καταληκτικής ηµεροµηνίας του αρχιτεκτονικού διαγωνισµού.

Η)  Το ΦΕΚ 487 τεύχος ΥΟΔΔ/08.08.2014 περί συγκρότησης της κριτικής επιτροπής του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τα Πρακτικά Συνεδριάσεων της Επιτροπής Κρίσεως τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης, και επικυρώνει, σύµφωνα µε τα άρθρα 21 και 22 της αναλυτικής Προκήρυξης, το αποτέλεσµα του αρχιτεκτονικού διαγωνισµού ιδεών «Γενικό Σχέδιο για την αξιοποίηση ακινήτου του Παγκρητίου Σταδίου Δήμου Ηρακλείου που βρίσκεται στο δυτικό παραλιακό μέτωπο της πόλης του Ηρακλείου», σύµφωνα µε το από 10.08.2014  Πρακτικό Συνεδρίασης τις Επιτροπής Κρίσεως με το οποίο απονέμονται τρία βραβεία (1ο, 2ο και 3ο) και τρεις εξαγορές, στις ομάδες διαγωνιζομένων όπως αναφέρονται στο προανεφερόμενο πρακτικό.

 

Για την

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε. ΟΤΑ

Η αντιπρόεδρος

Ευαγγελία Τυλιανάκη

ΠροεπισκόπησηΣυνημμένοΜέγεθος
2014συν12απόφαση50.pdf1.84 MB
ΦΕΚ ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΧ ΔΙΑΓ A.A.H.pdf118.96 KB