2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΟΡΘΗ  ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

ΕΚ ΠΑΡΑΔΡΟΜΗΣ ΑΝΦΕΡΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΝΩ Η ΣΩΣΤΗ ΕΙΝΑΙ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013.

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ:

 

   Ημερομηνία:  2.10.2013,       Αριθμός Πρωτ:   1102, 13PROC001648785 2013.10.04

Θέμα:   Υπηρεσίες Φύλαξης Δημοτικών  Αθλητικών  χώρων Δήμου Ηρακλείου (Παγκρήτιο Στάδιο, Νέο Κλειστό Γυμναστήριο Ηρακλείου)

 

               

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

(ΠΕΡΙΛΗΨΗ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΦΥΛΑΞΗΣ  ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Ο Πρόεδρος της ¨ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ¨ λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση 54/2013  του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Α.Η, διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε επαναληπτικό ανοικτό διαγωνισμό με τους ίδιους όρους και με κριτήριο την προσφερόμενη έκπτωση επί της τιμής του  η φύλαξη του Παγκρητίου Σταδίου και του Νέου Κλειστού Γυμναστηρίου Ηρακλείου.

Το αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η  ανάθεση υπηρεσίας που αφορά  την φύλαξη των χώρων του Παγκρητίου Σταδίου Ηρακλείου και του Νέου Κλειστού Γυμναστηρίου Ηρακλείου, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται όλοι οι ανοικτοί και στεγασμένοι χώροι (αθλητικοί και μη) που ευρίσκονται εντός της εξωτερικής περίφραξης (συμπεριλαμβανομένης και του περιβάλλοντα χώρου) των χώρων αυτών, όπως αυτό οριοθετείται από τις υπάρχουσες συμβάσεις παραχώρησης και τα τοπογραφικά διαγράμματα.

Ο διαγωνισμός ακολουθεί την ανοικτή διαδικασία (ανοικτός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές) και η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια, είναι  σε 137.728,52 €, (εκατόν τριάντα επτά χιλιάδες επτακόσια είκοσι οκτώ ευρώ και πενήντα δύο λεπτά ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%.  Η εγγυητική συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 6.886,42 € (5% του συνολικού προϋπολογισμού, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α).

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Οι προσφορές υποβάλλονται στο πρωτόκολλο της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ και την Επιτροπή που διενεργεί τον διαγωνισμό μέχρι  ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2013  και ώρα 12:00. Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει στην έδρα της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ  την ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 (ώρα 13:00). Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά στη Διεύθυνση: Ανάπτυξη Αθλητισμού Ηρακλείου Α.Ε/ΟΤΑ, Οδός Σπύρου Μουστακλή Γραφεία Διοίκησης (Θύρα 1), με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα παραληφθούν και θα πρωτοκολληθούν μέχρι την ημέρα ανοίγματος των προσφορών (στις 14:00 π.μ) του διαγωνισμού, με ευθύνη του προσφέροντος. Δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ώρα ή ημέρα είτε δεν πρωτοκολλήθηκαν έγκαιρα στην παραπάνω διεύθυνση. Οι προσφορές αυτές θα επιστρέφονται στους προσφέροντες.

           

Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Π Ο Ι Η Σ Η

Περίληψη της παρούσας να δημοσιευθεί σε δύο  ημερήσιες τοπικές εφημερίδας του Ηρακλείου (έδρα του Νομού Ηρακλείου), σε μία  εθνική εφημερίδα δημοπρασιών και στο φύλλο εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ) και να αναρτηθεί ολόκληρη στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος, της Γραμματείας της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ  και το  site της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ  www.aahaeota.gr.

 

Για την

ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΑΝΩΝΥΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

 

Ο Πρόεδρος 

ΓΙΑΝΝΗΣ   ΔΡΟΣΙΤΗΣ

Να δημοσιευθεί στις εφημερίδες:

1. ΠΑΤΡΙΔΑ  στο φύλλο της ΣΑΒΒΑΤΟ 5   ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2013

2. ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ στο φύλλο της   ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2013

3. ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ  στο φύλλο της   ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

4. ΦΥΛΛΟ  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Τμήμα Υγιεινής & Ασφαλείας : κ. Βασίλης Κοκοτσάκης / 2810 264 574