2013 ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

Ηράκλειο:  12-07-2013, Αριθμός Πρωτ: 761, 13PROC001541502 2013-07-12

Θέμα:    ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΚΗ

Προς κάθε ενδιαφερόμενο

Αξιότιμοι  κυρία / κύριε,

Σας παρακαλούμε να μας αποστείλετε οικονομική προσφορά  για την ¨ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΚΗ ¨   όπως παρουσιάζεται στα επισυναπτόμενα έντυπα της παρούσας πρόσκλησης ενδιαφέροντος, το αργότερο μέχρι την  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013  ώρα 10:00 στην γραμματεία διοίκησης της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ, (Σπύρου Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο, Περιοχή Λίντο, 2810 264566)  και με την ένδειξη ¨ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΚΗ ¨.

Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να είναι πρωτότυπη, σφραγισμένη και υπογεγραμμένη μέσα σε κλειστό φάκελο, στο εξωτερικό του οποίου θα αναγράφεται ο τίτλος του έργου  προμήθειας και το όνομα του αναδόχου, με την σφραγίδα του καταστήματος.

Στον ίδιο φάκελο  επίσης  θα πρέπει να  συμπεριλαμβάνεται, υπεύθυνη δήλωση του αρθ. Ν 1553/86 και να δηλώνει ότι είναι ενήμερος για την συγγραφή υποχρεώσεων, για τις τεχνικές προδιαγραφές, ενδεικτικό προϋπολογισμό της προμήθειας και συμφωνεί με τους όρους της μελέτης.

Σας ευχαριστούμε πολύ για τις ενέργειες σας και θα είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

 

 Με εκτίμηση,

 Γιάννης Δροσίτης

 Πρόεδρος ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ

Πληροφορίες Παγκρήτιο Στάδιο: Βασίλειος Κοκοτσάκης, (προεδρος ΕΠ. Προμηθειών) 2810 264574