Απολύμναση Παγκρητίου Σταδίου και ΔΑΠΚΗ

ΘΕΜΑ: Απολύμανση – Μυοκτονία – Απεντόμωση  για τις εγκαταστάσεις του Δ.Α.Π.Κ.Η. (Περιοχή Πατελών ) και των εγκαταστάσεων του ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ σε 12μηνη   βάση.

 

 

                                            Ηράκλειο,  Τετάρτη, 9 Φεβρουαρίου 2011  Αρ. Πρωτοκόλλου: 109

    Προς κάθε ενδιαφερόμενο

Αξιότιμοι  κυρία / κύριε,

Σας παρακαλούμε να μας αποστείλετε οικονομική προσφορά  για την ¨Απολύμανση – Μυοκτονία – Απεντόμωση  για τις εγκαταστάσεις του Δ.Α.Π.Κ.Η. (Περιοχή Πατελών ) και των εγκαταστάσεων του ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ σε 12μηνη   βάση, όπως παρουσιάζεται στ επισυναπτόμενο έντυπο της παρούσας πρόσκλησης ενδιαφέροντος, το αργότερο μέχρι την Τρίτη 15 Φεβρουαρίου 2011 και ώρα 13:00 στοΠαγκρήτιο Στάδιο – Γραφείο Διοίκησης (Θύα 1), Μουστακλή – Περιοχή Λίντο  τηλ: 2810 566 /2810 264568, και με την ένδειξη ¨Απολύμανση – Μυοκτονία – Απεντόμωση  για τις εγκαταστάσεις του Δ.Α.Π.Κ.Η. (Περιοχή Πατελών) και των εγκαταστάσεων του ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ σε 12μηνη   βάση.

Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να είναι πρωτότυπη, σφραγισμένη και υπογεγραμμένη μέσα σε κλειστό φάκελο, στο εξωτερικό του οποίου θα αναγράφεται ο τίτλος του έργου  προμήθειας και το όνομα του αναδόχου, με την σφραγίδα του καταστήματος.

Στον ίδιο φάκελο  επίσης  θα πρέπει να  συμπεριλαμβάνεται, υπεύθυνη δήλωση του  αρθ. Ν 1553/86 και να δηλώνει ότι είναι ενήμερος για τις τεχνικές προδιαγραφές, ενδεικτικό προϋπολογισμό της προμήθειας και συμφωνεί με τους όρους της μελέτης.

Σας ευχαριστούμε πολύ για τις ενέργειες σας και θα είμαστε στην διάθεση σας για oποιαδήποτε διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,

Γιάννης Δροσίτης

Πρόεδρος ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ

        Πληροφορίες Παγκρήτιο Στάδιο:

Μαματζάκης  Γιώργος, 2810 264 560 εσωτ. 592

Δημήτριος Κ. Τσιράκος,  2810 264 568   εσωτ. 568

 

ΠροεπισκόπησηΣυνημμένοΜέγεθος
APOLIMANSI PAGKRITIOU STADIOY KAI DAPKI.pdf246.59 KB