Προμήθεια Δολοματικών Σταθμών για το Παγκρήτιο Στάδιο

Ηράκλειο,  Τετάρτη, 9 Φεβρουαρίου 2011

 Αρ. Πρωτοκόλλου: 108

 Θέμα: Προμήθεια  100 Δολωματικών Σταθμών Μυοκτονίας  εσωτερικού και εξωτερικού χώρου για την καταπολέμηση τρωκτικών στις εγκαταστάσεις του Παγκρητίου Σταδίου

 Προς κάθε ενδιαφερόμενο

Αξιότιμοι  κυρία / κύριε,

Σας παρακαλούμε να μας αποστείλετε οικονομική προσφορά  για την προμήθεια ¨100 Δολωματικών Σταθμών Μυοκτονίας  εσωτερικού και εξωτερικού χώρου για την καταπολέμηση τρωκτικών στις εγκαταστάσεις του Παγκρητίου Σταδίου¨  όπως παρουσιάζεται στ επισυναπτόμενο έντυπο της παρούσας πρόσκλησης ενδιαφέροντος, το αργότερο μέχρι την  Τρίτη 15 Φεβρουαρίου 2011 και ώρα 13:00 στοΠαγκρήτιο Στάδιο – Γραφείο Διοίκησης (Θύα 1), Μουστακλή – Περιοχή Λίντο  τηλ: 2810 566 /2810 264568, και με την ένδειξη  ¨Προμήθεια  100 Δολωματικών Σταθμών Μυοκτονίας¨

Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να είναι πρωτότυπη, σφραγισμένη και υπογεγραμμένη μέσα σε κλειστό φάκελο, στο εξωτερικό του οποίου θα αναγράφεται ο τίτλος του έργου  προμήθειας και το όνομα του αναδόχου, με την σφραγίδα του καταστήματος.

Στον ίδιο φάκελο  επίσης  θα πρέπει να  συμπεριλαμβάνεται, υπεύθυνη δήλωση του  αρθ. Ν 1553/86 και να δηλώνει ότι είναι ενήμερος για τις τεχνικές προδιαγραφές, ενδεικτικό προϋπολογισμό της προμήθειας και συμφωνεί με τους όρους της μελέτης.

Σας ευχαριστούμε πολύ για τις ενέργειες σας και θα είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,

Γιάννης Δροσίτης

Πρόεδρος ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ

Π                ΠληροφορίεςΠαγκρήτιο Στάδιο:

                  Μαματζάκης Γιώργος, 2810 265 560 Εσωτ. 592

                  Δημήτριος Κ. Τσιράκος,  2810 264 560, Εσωτ. 568

 

 

 

  

ΠροεπισκόπησηΣυνημμένοΜέγεθος
PROMHTHEIA DOLOMATIKON STATMON PAGKRITIOU.pdf358.04 KB