ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ

Ηράκλειο  21 Οκτωβρίου 2011 /Αριθμός πρωτοκόλλου:   1379  

Θέμα: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΠΡΑΣΙΝΟΥ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ)

Προς κάθε ενδιαφερόμενο

Αξιότιμοι  κυρία / κύριε,

Σας παρακαλούμε να μας αποστείλετε οικονομική προσφορά  για την  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΠΡΑΣΙΝΟΥ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ) όπως παρουσιάζεται στα επισυναπτόμενο έντυπο της παρούσας πρόσκλησης ενδιαφέροντος, το αργότερο μέχρι την  Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2011 και  ώρα 13:00 στην γραμματεία διοίκησης της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ, (Σπύρου Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο, Περιοχή Λίντο, 2810 264566 / Fax: 2810 264568)  και με την ένδειξη  Θέμα: ¨ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΠΡΑΣΙΝΟΥ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ)

Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να είναι πρωτότυπη, σφραγισμένη και υπογεγραμμένη μέσα σε κλειστό φάκελο, στο εξωτερικό του οποίου θα αναγράφεται ο τίτλος του έργου  προμήθειας, το όνομα και η  σφραγίδα του υποψήφιου αναδόχου.

Στον ίδιο φάκελο  επίσης  θα πρέπει να  συμπεριλαμβάνεται, υπεύθυνη δήλωση του  αρθ. Ν 1553/86 και να δηλώνει ότι είναι ενήμερος για τις τεχνικές προδιαγραφές, ενδεικτικό προϋπολογισμό της προμήθειας και συμφωνεί με τους όρους της μελέτης.

Σας ευχαριστούμε πολύ για τις ενέργειες σας και θα είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

 Με εκτίμηση,

Γιάννης Δροσίτης

 Πρόεδρος ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ

Πληροφορίες Παγκρήτιο Στάδιο:

Βασίλειος Κοκοτσάκης,  2810 264 574. 2810 264561 (Επιτροπή Αξιολόγησης Προμηθειών)

Δημήτριος Κ. Τσιράκος, 2810 264568 (Ειδ. Σύμβουλος Αθλητισμού - Διευθυντής ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ)
 

ΠροεπισκόπησηΣυνημμένοΜέγεθος
ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ.pdf293.57 KB