ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 2011 2012

Ηράκλειο 21 Οκτωβρίου 2011,  Αριθμός πρωτοκόλλου: 1376    

Θέμα: Ετήσια συντήρηση  καυστήρων Δημοτικών Αθλητικών Κέντρων Ηρακλείου

Προς κάθε ενδιαφερόμενο

Αξιότιμοι  κυρία / κύριε,

Σας παρακαλούμε να μας αποστείλετε οικονομική προσφορά  για την ¨ Ετήσια συντήρηση  καυστήρων Δημοτικών Αθλητικών Κέντρων Ηρακλείου¨ όπως παρουσιάζεται στα επισυναπτόμενο έντυπο της παρούσας πρόσκλησης ενδιαφέροντος, το αργότερο μέχρι την  Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2011 και  ώρα 13:00 στην γραμματεία διοίκησης της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ, (Σπύρου Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο, Περιοχή Λίντο, 2810 264566 / Fax: 2810 264568)  και με την ένδειξη  Θέμα:  Ετήσια συντήρηση  καυστήρων Δημοτικών Αθλητικών Κέντρων Ηρακλείου¨.

Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να είναι πρωτότυπη, σφραγισμένη και υπογεγραμμένη μέσα σε κλειστό φάκελο, στο εξωτερικό του οποίου θα αναγράφεται ο τίτλος του έργου  προμήθειας και το όνομα του αναδόχου, με την σφραγίδα του.

Στον ίδιο φάκελο  επίσης  θα πρέπει να  συμπεριλαμβάνεται, υπεύθυνη δήλωση του  αρθ. Ν 1553/86 και να δηλώνει ότι είναι ενήμερος για τις τεχνικές προδιαγραφές, ενδεικτικό προϋπολογισμό της προμήθειας και συμφωνεί με τους όρους της μελέτης.

Σας ευχαριστούμε πολύ για τις ενέργειες σας και θα είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

 Με εκτίμηση,

 Γιάννης Δροσίτης

 Πρόεδρος ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ

 

Πληροφορίες Παγκρήτιο Στάδιο:  Βασίλειος Καλογεράκης 2810 264 560 / Δημήτριος Κ. Τσιράκος,  2810 264 568

ΠροεπισκόπησηΣυνημμένοΜέγεθος
ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 2011 2012.pdf272.06 KB