ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΜΕ1/2011 ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ

Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκαν  οι προσωρινοί πίνακες  της ΣΜΕ 1/ 2011  και οι οποίοι και επισυνάπτονται.

Εχουν   αναρτηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου, στην έδρα της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ στο Παγκρήτιο Στάδιο,  στο ανατολικό φυλάκιο  security του Παγκρητίου σταδίου, στα ΚΕΠ Ηρακλείου στο site του Δήμου Ηρακλείου (www.heraklion.gr) και της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ. (www.dakh.gr       και         www.aahaeota.gr).

Η Επιτροπή αξιολόγησης της ΣΜΕ1/2011, θα είναι στην διάθεση των υποψηφίων για διευκρινήσεις την Κυριακή 09 - 10 -2011, (09:00 - 12;00) στην αίθουσα συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, θύρα 1, κτίριο διοίκησης, Παγκρήτιο Στάδιο (πρόσβαση απο δυτική πύλη σταδίου πίσω απο το κολυμβητήριο).

Σύμφωνα με την πρόκυρηξη, "κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου πενήντα ευρώ (50 €) που εκδίδεται από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο."