ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΜΕ1/2011

Η Ανάπτυξη Αθλητισμού Ηρακλείου ΑΕ ΟΤΑ, έχοντας υπόψη:

 

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3812/2009.
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
  3. Την παρ. 3 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006  όπως ισχύει.
  4. Την υπ’ αριθμ. 2934/30-03-2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
  5. Την υπ.  αριθμ. 66/22-12-2010 απόφαση  του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ».

Ανακοινώνει

Ότι θα προβεί στην σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου  συνολικά  σαράντα τεσσάρων  (44) ατόμων για την κάλυψη αναγκών της ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε. Ο.Τ.Α, που εδρεύει στο Παγκρήτιο Στάδιο Ηρακλείου Κρήτης, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Εφαρμογή προγραμμάτων άθλησης και λειτουργία αθλητικών χώρων άσκησης» συνολικής διάρκειας έως 12 (δώδεκα) μήνες. (ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ Η ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ)