ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΕΡΟΒΙΑ ΑΣΚΗΣΗ

Ηράκλειο 06 Ιουνίου  2011

Αριθμός Πρωτ:  547

 

Θέμα: Προμήθεια στατικών ποδηλάτων για το γυμναστήριο του ΔΑΠΚΗ

 

Προς κάθε ενδιαφερόμενο

Αξιότιμοι  κυρία / κύριε,

Σας παρακαλούμε να μας αποστείλετε οικονομική προσφορά  για την ¨Προμήθεια στατικών ποδηλάτων για το γυμναστήριο του ΔΑΠΚΗ¨ όπως παρουσιάζεται στα επισυναπτόμενο έντυπο της παρούσας πρόσκλησης ενδιαφέροντος, το αργότερο μέχρι την  Πέμπτη 09 Ιουνίου 2011 και ώρα 13:00στην γραμματεία διοίκησης της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ, (Σπύρου Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο, Περιοχή Λίντο, 2810 264560)  και με την ένδειξη ¨Προμήθεια στατικών ποδηλάτων για το γυμναστήριο του ΔΑΠΚΗ¨ .

Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να είναι πρωτότυπη, σφραγισμένη και υπογεγραμμένη μέσα σε κλειστό φάκελο, στο εξωτερικό του οποίου θα αναγράφεται ο τίτλος του έργου  προμήθειας και το όνομα του αναδόχου, με την σφραγίδα του καταστήματος.

Στον ίδιο φάκελο  επίσης  θα πρέπει να  συμπεριλαμβάνεται, υπεύθυνη δήλωση του αρθ. Ν 1553/86 και να δηλώνει ότι είναι ενήμερος για την συγγραφή υποχρεώσεων, για τις τεχνικές προδιαγραφές, ενδεικτικό προϋπολογισμό της προμήθειας και συμφωνεί με τους όρους της μελέτης.

Σας ευχαριστούμε πολύ για τις ενέργειες σας και θα είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

 

 Με εκτίμηση,

 

 Γιάννης Δροσίτης

 Πρόεδρος ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ

 

ΠληροφορίεςΠαγκρήτιο Στάδιο:Δημήτριος Κ. Τσιράκος,  2810 264 568

ΠροεπισκόπησηΣυνημμένοΜέγεθος
1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΕΡΟΒΙΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ 2011.pdf230.35 KB